Ίδρυση πρατηρίου υγραερίου στη Μάνδρα Αττικής

Εξειδίκευση του θέματος :

Αναφέρεται στην περίπτωση ίδρυσης στη Μάνδρα Αττικής ενός  πρατηρίου υγραερίου σε γήπεδο (εκτός σχεδίου οικόπεδο) που ευρίσκεται στη  δημοτική οδό Μοίρα, εγγύς της εθνικής οδού Ελευσίνας – Θήβας (εθνικής οδού β΄ δικτύου).

Η δημοτική οδός Μοίρα είναι διαμορφωμένη με ασφαλτόστρωση και κράσπεδα, κυκλοφορούμενο πλάτος 6,00 μ. και έχει τη μια πλευρά της εντός σχεδίου και στην έναντι αυτής πλευρά (όπου και το γήπεδο που μας ενδιαφέρει για την ίδρυση του πρατηρίου) έχει Ρ.Γ., άρα το σώμα της οδού είναι εντός σχεδίου με καθορισμένο ρυμοτομικό πλάτος. Η δημοτική οδός Μοίρα συμβάλλει στην εθνική οδό Ελευσίνας Μάνδρας Θηβών.

Η εθνική οδός στην υπόψη θέση έχει ρυμοτομική γραμμή και προς την πλευρά της Μάνδρας (νότια της εθνικής, όπου η περιοχή είναι εντός σχεδίου) αλλά και προς τη πλευρά του γηπέδου μας (όπου η περιοχή τελεί υπό ένταξη).

Το γήπεδό μας απέχει από την εθνική οδό απόσταση (μετρούμενη από το σημείο τομής των αξόνων)  μεγαλύτερη αυτής των 80 μ. που καθορίζεται για περιπτώσεις ΕΚΤΟΣ οικισμών από την Υ. Α. ΔΜΕΟ/ε/Ο/907/1996 (ΦΕΚ 715 Β΄).

Το ερώτημα είναι : ποιο είδος προσπέλασης θα εφαρμοστεί σε αυτή την περίπτωση στην οδό Μοίρα.

Ανάλυση

Στο ν.3710  «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες  διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 216/23.10.2008) στο Άρθρο 10 με τίτλο “Προώθηση εναλλακτικών καυσίμων, ίδρυση, λειτουργία και χωροθέτηση πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και αερίων καυσίμων” και ειδικότερα στη παρ. β) προβλέπεται: «β. Για την ίδρυση και λειτουργία  νέων μικτών ή αμιγών πρατηρίων υγραερίου (LPG) εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα σχεδιαγράμματα κυκλοφοριακής σύνδεσής τους, όπως αυτά καθορίζονται από το π.δ. 1224/1981 ή το β.δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150 Α’), όπως τα τελευταία ισχύουν».

Δηλ. από την ισχύ του ν.3710 και στο εξής ένα  πρατήριο υγραερίου ή θα ιδρύεται με κυκλοφ. σύνδεση του ΒΔ 465/70, όπως ισχύει,  σε περιοχές εκτός σχεδίου ή με απότμηση πεζοδρομίου σύμφωνα με τα υποδείγματα του ΠΔ 1224/81 σε περιοχές εντός σχεδίου ή εντός οικισμού.

Άρα τα πρατήρια υγραερίου από κυκλοφοριακή άποψη (σύνδεση με την οδό) εξομοιώνονται με τα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Για τα πρατήρια υγρών καυσίμων, όταν έχουμε περίπτωση ίδρυσης πρατηρίου σε οικόπεδο εγγύς εθνικής οδού, η δυνατότητα ίδρυσης αναλύεται εξαντλητικά με τη βασική ερμηνευτική εγκύκλιο.

Η εγκύκλιος αναφέρει στην ερμηνεία της του άρθρου 1 :

« Σημαντικό είναι να διευκρινιστεί ότι το Π.Δ 1224/81 περιλαμβάνει, από την ημερομηνία ισχύος του ΠΔ 118/06, τους όρους και τις  προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων, που βρίσκονται στις  εξής περιοχές:

1)  εγκεκριμένο σχέδιο πόλης (δηλ. ρυμοτομικό σχέδιο, με οικοδομικά τετράγωνα)

Από το γενικό αυτό κανόνα είναι αξιοσημείωτη η εξαίρεση που τίθεται με το άρθρο 22 του ΠΔ 118/06, το  οποίο  αποσκοπεί  στην ασφάλεια της συγκοινωνίας επί εθνικών οδών. Σύμφωνα με αυτή δεν εφαρμόζεται το ΠΔ 1224/81 (αλλά το Β.Δ.  465/70) όταν το  υπόψη οικόπεδο  είναι μεν εντός σχεδίου, αλλά η έμπροσθεν αυτού διερχόμενη εθνική οδός  είναι (θεωρείται ως) εκτός σχεδίου δηλ. η οδός δεν περικλείεται μεταξύ δύο ρυμοτομικών γραμμών ( το «σώμα» της οδού  είναι εκτός σχεδίου ). Ενδεικτικό  είναι το σκαρίφημα 1.1.1  του Παραρτήματος.

Επίσης ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το δεύτερο εδάφιο της παραπάνω διάταξης (δηλ. του άρθρου 22 του ΠΔ 118/06), γιατί ρυθμίζει τα της σύνδεσης όταν έχουμε εθνική οδό που είναι σε επαφή με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο (χωρίς η οδός να είναι ενταγμένη στο σχέδιο) ή με όριο οικισμού (προϋφιστάμενου του έτους 1923 ή οριοθετημένου σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ.  – ΦΕΚ  Δ΄ 181).

Έτσι λοιπόν, όταν  μία  εθνική  οδός διέρχεται  ως εφαπτόμενη μεν του σχεδίου πόλεως αλλά εκτός αυτού, έχουσα ως όριο την αντίστοιχη Ρ.Γ., στην οποία περατώνεται το σχέδιο πόλεως, τότε αν έχουμε κόμβους (συμβολές)  με συμβάλλουσες οδούς, δεν εφαρμόζεται το ΠΔ 1224/81 επί των συμβαλλουσών οδών, μέχρις αποστάσεως 100 μ. από το σημείο που αυτές αλλάζουν διατομή (λόγω της διαμόρφωσης του κόμβου) δηλ. πρακτικά  δεν είναι εφικτή η  ίδρυση πρατηρίου  (βλ. σκαρίφημα 1.1.2).

Το ίδιο συμβαίνει όταν μία εθνική οδός διέρχεται εφαπτόμενη από οικισμό, αλλά το σώμα της οδού είναι εκτός του οικισμού.

Αν όμως η εθνική οδός  διαθέτει  διαμορφωμένη παράπλευρη οδό, με κυκλοφορούμενο εύρος τουλάχιστον 6,00 μ για περιοχές άνω των 5.000 κατοίκων ή τουλάχιστον 5,00 μ (για τις λοιπές περιοχές), ο οποίος παράδρομος συνδέεται  με την κυρία οδό μέσω κόμβων,  είναι προφανές ότι επιτρέπεται η δημιουργία πρατηρίου (με τις  διατάξεις του Π.Δ. 1224/81 όπως ισχύει) επί του παραδρόμου,  ο οποίος αποσκοπεί  στην  εξυπηρέτηση της τοπικής  κυκλοφορίας, σε αντίθεση με το κυρίως  ρεύμα της εθνικής οδού, που εξυπηρετεί  την  διερχόμενη  (με υψηλές  ταχύτητες) κυκλοφορία (βλ. σκαρίφημα 1.1.3).

Αντίθετα, όταν η εθνική οδός διέρχεται μέσα από εγκεκριμένο σχέδιο ή μέσα από εγκεκριμένο οικισμό (δηλ. ο οικισμός εκτείνεται εκατέρωθεν της οδού ) τότε εφαρμόζεται, για την διαδικασία αδειοδότησης, για τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στην εθνική οδό,  το ΠΔ 1224/81 ((βλέπε  σκαρίφημα 1.1.4).

« Σημαντικό είναι να διευκρινιστεί ότι το Π.Δ 1224/81 περιλαμβάνει, από την ημερομηνία ισχύος του ΠΔ 118/06, τους όρους και τις  προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων, που βρίσκονται στις  εξής περιοχές:

1)  εγκεκριμένο σχέδιο πόλης (δηλ. ρυμοτομικό σχέδιο, με οικοδομικά τετράγωνα)

Από το γενικό αυτό κανόνα είναι αξιοσημείωτη η εξαίρεση που τίθεται με το άρθρο 22 του ΠΔ 118/06, το  οποίο  αποσκοπεί  στην ασφάλεια της συγκοινωνίας επί εθνικών οδών. Σύμφωνα με αυτή δεν εφαρμόζεται το ΠΔ 1224/81 (αλλά το Β.Δ.  465/70) όταν το  υπόψη οικόπεδο  είναι μεν εντός σχεδίου, αλλά η έμπροσθεν αυτού διερχόμενη εθνική οδός  είναι (θεωρείται ως) εκτός σχεδίου δηλ. η οδός δεν περικλείεται μεταξύ δύο ρυμοτομικών γραμμών ( το «σώμα» της οδού  είναι εκτός σχεδίου ). Ενδεικτικό  είναι το σκαρίφημα 1.1.1  του Παραρτήματος.

Επίσης ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το δεύτερο εδάφιο της παραπάνω διάταξης (δηλ. του άρθρου 22 του ΠΔ 118/06), γιατί ρυθμίζει τα της σύνδεσης όταν έχουμε εθνική οδό που είναι σε επαφή με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο (χωρίς η οδός να είναι ενταγμένη στο σχέδιο) ή με όριο οικισμού (προϋφιστάμενου του έτους 1923 ή οριοθετημένου σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ.  – ΦΕΚ  Δ΄ 181).

Έτσι λοιπόν, όταν  μία  εθνική  οδός διέρχεται  ως εφαπτόμενη μεν του σχεδίου πόλεως αλλά εκτός αυτού, έχουσα ως όριο την αντίστοιχη Ρ.Γ., στην οποία περατώνεται το σχέδιο πόλεως, τότε αν έχουμε κόμβους (συμβολές)  με συμβάλλουσες οδούς, δεν εφαρμόζεται το ΠΔ 1224/81 επί των συμβαλλουσών οδών, μέχρις αποστάσεως 100 μ. από το σημείο που αυτές αλλάζουν διατομή (λόγω της διαμόρφωσης του κόμβου) δηλ. πρακτικά  δεν είναι εφικτή η  ίδρυση πρατηρίου  (βλ. σκαρίφημα 1.1.2).

Το ίδιο συμβαίνει όταν μία εθνική οδός διέρχεται εφαπτόμενη από οικισμό, αλλά το σώμα της οδού είναι εκτός του οικισμού.

Αν όμως η εθνική οδός  διαθέτει  διαμορφωμένη παράπλευρη οδό, με κυκλοφορούμενο εύρος τουλάχιστον 6,00 μ για περιοχές άνω των 5.000 κατοίκων ή τουλάχιστον 5,00 μ (για τις λοιπές περιοχές), ο οποίος παράδρομος συνδέεται  με την κυρία οδό μέσω κόμβων,  είναι προφανές ότι επιτρέπεται η δημιουργία πρατηρίου (με τις  διατάξεις του Π.Δ. 1224/81 όπως ισχύει) επί του παραδρόμου,  ο οποίος αποσκοπεί  στην  εξυπηρέτηση της τοπικής  κυκλοφορίας, σε αντίθεση με το κυρίως  ρεύμα της εθνικής οδού, που εξυπηρετεί  την  διερχόμενη  (με υψηλές  ταχύτητες) κυκλοφορία (βλ. σκαρίφημα 1.1.3).

Αντίθετα, όταν η εθνική οδός διέρχεται μέσα από εγκεκριμένο σχέδιο ή μέσα από εγκεκριμένο οικισμό (δηλ. ο οικισμός εκτείνεται εκατέρωθεν της οδού ) τότε εφαρμόζεται, για την διαδικασία αδειοδότησης, για τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στην εθνική οδό,  το ΠΔ 1224/81 ((βλέπε  σκαρίφημα 1.1.4).

Ουσιαστικά με τα παραπάνω ερμηνεύεται το άρθρο 22 του Π.Δ. 118/06 που επί λέξει έχει ως εξής :

“ Άρθρο 22

  1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του π.δ. .143/1989, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι διατάξεις του β.δ. 465/1970 εφαρμόζονται για τις περιπτώσεις ίδρυσης πρατηρίων (και εγκαταστάσεων) εντός σχεδίου, όταν η οδός στην οποία έχουν πρόσωπο είναι εκτός σχεδίου. Όταν σε εθνική οδό που βρίσκεται σε επαφή με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή όρια οικισμών προ του 1923 ή οριοθετημένων με το 24.4.1985 π.δ., υπάρχουν συμβάλλουσες οδοί με διαμόρφωση ισόπεδων ή ανισόπεδων κόμβων εφαρμόζονται οι διατάξεις του βδ 465/1970 στις συμβάλλουσες οδούς (και στα εντός σχεδίου τμήματα τους) μέχρι απόστασης 100 μέτρων από την αλλαγή της διατομής τους, λόγω της διαμόρφωσης του κόμβου πλην των διατάξεων που αφορούν την οικοδομική γραμμή».

Από τον συνδυασμό των παραπάνω και με το επισυναπτόμενο σκαρίφημα 1.1.4. της Εγκυκλίου, προκύπτει ότι για το υπόψη πρατήριο υγραερίου της SIPE θα εφαρμοστούν, για τα  κυκλοφοριακά, στην οδό Μοίρα τα υποδείγματα του Π.Δ. 1224/81.

Σημειώνεται  ότι σύμφωνα και με σχετικό έγγραφο της ΔΜΕΟ, εφόσον το σώμα της οδού είναι ΕΝΤΟΣ σχεδίου (όπως εν προκειμένω η δημοτική οδός Μοίρα), τότε και από αυτή την πλευρά της οδού, δηλ. την εκτός σχεδίου πλευρά της, εφαρμόζονται τα υποδείγματα των εντός σχεδίου.

Η δόμηση όμως γίνεται με άλλες διατάξεις (ως εκτός σχεδίου και εντός ζώνης).

Ο Γνωμοδοτών

    Για τη ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ

Βαγγέλης Διέννης
Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Ε.Μ.Π.

By |2018-10-27T09:57:39+00:00Οκτώβριος 27th, 2018|Απόψεις - Χρήσιμα|